máj 06

ápr 14

Az aktuális jelentkezési lapot az Archívumból tudják letölteni. 

Már 26

 

A Rózsakert Baptista Közösség, mint a

Pillangó Óvoda (1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.)

fenntartója,

a 2020/2021. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a ?A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról? szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

 

 

Az óvodai felvételre, az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó törvényi előírások:

 1. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

8 § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

49 § (2) A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

 1. § (5)Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.

 

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Pillangó Óvodába

a beiratkozás időpontja a 2020/2021 nevelési évre:

 1. március 16. (péntek) 9-15 óráig.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • Jelentkezési lap ? óvoda honlapjáról letölthető vagy az óvodában kérhető;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya);
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
 • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet);
 • SNI gyermekek esetében szakértői vélemények, (minden olyan igazolás, orvosi vélemény, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos).

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetelmények:

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről:

 1. § Az a szülő vagy törvényes képviselő
 2. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 3. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 4. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága ? kivéve a gyermekvédelmi gyámsága ? alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról:

 1. § (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója ? a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban ? értesíti
 2. a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és ? szükség esetén ? a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen

 1. a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

 

A Budapest XXII. kerületében működő, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségükről szóló tájékoztatás:

 

 

1. Budapest-Budafok Református Egyházközség Halacska Református Óvoda                                                                  1221 Budapest, Törley tér 3-4 A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók súlyos vagy tartós rendellenességével, gyermekkori szociális funkció zavarral, illetve egyéb emocionális zavarral küzdenek (csoportonként 1 fő)
2. Kipp-Kopp Óvoda                                             1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 67 A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek közül azok, akik érzékszervi fogyatékosok (hallásfogyatékos: nagyothalló), értelmi fogyatékosok (enyhe értelmi fogyatékosok), beszédfogyatékosok, autizmus spektrum zavarral küzdenek, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
3. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda                              1224 Budapest, VII. utca 15. Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
4. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Rózsakert tagóvodája                              1223 Budapest, Rózsakert utca 31. Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
5. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda            Leányka tagóvodája                                       1221 Budapest, Leányka utca 40. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
6. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvodája                       1221 Budapest, Anna utca 9-11. Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
7. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda          Maci tagóvodája                                               1222 Budapest, Kereszt utca 2-4 integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
8. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda              Ficánka tagóvodája                                 1222 Budapest, Árpád utca 61. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
9. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Szivárvány tagóvodája                           1222 Budapest, Mező utca 33. Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
10. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Zöldecske tagóvodája                                1221 Budapest, Ják utca 44-46 integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
11. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda          Árnyas kert tagóvodája                               1222 Budapest, Kisfaludy utca 15. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
12. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő tagóvodája                            1222 Budapest, Vöröskereszt utca 13. Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
13. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Magasház utcai telephelye                         1222 Budapest, Magasház utca 4. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
14. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Varázskastély tagóvodája                     1223 Budapest, Erzsébet királyné út 9. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
15. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Huncutka tagóvodája                                   1223 Budapest, Rákóczi út 2. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
16. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda              Bartók tagóvodája                                          1225 Budapest, Bartók Béla út 4. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
17. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Napocska Napközi Tagóvodája              1225 Budapest, Napközi utca 2. integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása. 


Óvodai felvételi körzetek:

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.bp22.hu/intezmenyek/bolcs-ov, a www.budafokteteny.hu/intezmenyek, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

 1. április 15.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján:

 1. § (2) Az óvoda, döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő ? a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül ? a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

38 § (5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján:

83 § (5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

 

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének ? Dr. Kovács Gézának címzett ? de az óvoda vezetőjének ? Szőkéné Fáber Évának ? átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Budapest, 2020. február 12.

Soltész Attila
fenntartó törv. képviselője

Már 31

KÖZLEMÉNY

 

A Rózsakerti Baptista Közösség, mint a

Pillangó Óvoda (1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.)

fenntartója,

a 2018/2019. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a “A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

 

Az óvodai felvételre, az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó törvényi előírások:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

8 § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

49 § (2) A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

 1. § (5)Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Pillangó Óvodába

a beiratkozás időpontja a 2018/2019 nevelési évre: 

2018. április 27. (péntek) 9-15 óráig.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • Jelentkezési lap – óvoda honlapjáról letölthető vagy az óvodában kérhető;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya);
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
 • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet);
 • SNI gyermekek esetében szakértői vélemények, (minden olyan igazolás, orvosi vélemény, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos).

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetelmények:

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről:

 1. § Az a szülő vagy törvényes képviselő
 2. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 3. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 4. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról:

 1. § (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
 2. a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen

 1. a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

 

A Budapest XXII. kerületében működő, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségükről szóló tájékoztatás:

 1. Budapest-Budafok Református Egyházközség Halacska Református Óvoda 
  1221 Budapest, Törley tér 3-4
  A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók súlyos vagy tartós rendellenességével, gyermekkori szociális funkció zavarral, illetve egyéb emocionális zavarral küzdenek (csoportonként 1 fő)
 2. Kipp-Kopp Óvoda
  1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 67
  A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek közül azok, akik érzékszervi fogyatékosok (hallásfogyatékos: nagyothalló), értelmi fogyatékosok (enyhe értelmi fogyatékosok), beszédfogyatékosok, autizmus spektrum zavarral küzdenek, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 3. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda
  1224 Budapest, VII. utca 15.

  Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 4. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Rózsakert tagóvodája
  1223 Budapest, Rózsakert utca 31.
  Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 5. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Leányka tagóvodája
  1221 Budapest, Leányka utca 40.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 6. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvodája
  1221 Budapest, Anna utca 9-11.
  Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 7. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Maci tagóvodája
  1222 Budapest, Kereszt utca 2-4
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 8. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Ficánka tagóvodája
  1222 Budapest, Árpád utca 61.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 9. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Szivárvány tagóvodája
  1222 Budapest, Mező utca 33.
  Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 10. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Zöldecske tagóvodája
  1221 Budapest, Ják utca 44-46
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 11. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Árnyas kert tagóvodája
  1222 Budapest, Kisfaludy utca 15.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 12. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő tagóvodája
  1222 Budapest, Vöröskereszt utca 13.
  Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 13. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Magasház utcai telephelye
  1222 Budapest, Magasház utca 4.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 14. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Varázskastély tagóvodája
  1223 Budapest, Erzsébet királyné út 9.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 15. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Huncutka tagóvodája
  1223 Budapest, Rákóczi út 2.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 16. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Bartók tagóvodája
  1225 Budapest, Bartók Béla út 4.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 17. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Napocska Napközi Tagóvodája
  1225 Budapest, Napközi utca 2.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

 

Óvodai felvételi körzetek:

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.bp22.hu/intezmenyek/bolcs-ov, a www.budafokteteny.hu/intezmenyek, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

 2018. május 30.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján:

 1. § (2) Az óvoda, döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

38 § (5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján:

83 § (5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Soltész Attilának címzett – de az óvoda vezetőjének – Szőkéné Fáber Évának – átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

 

Budapest, 2018. március 31.

                                                                                                             Soltész Attila

                                                                                                 fenntartó törv. képviselője

ápr 05

KÖZLEMÉNY

 

A Rózsakerti Baptista Közösség, mint a

Pillangó Óvoda (1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.)

fenntartója,

a 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a “A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

 

Az óvodai felvételre, az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó törvényi előírások:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

8 § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

49 § (2) A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

 1. § (5)Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Pillangó Óvodába

a beiratkozás időpontja a 2017/2018 nevelési évre: 

2017. április 28. (péntek) 9-15 óráig.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • Jelentkezési lap – óvoda honlapjáról letölthető vagy az óvodában kérhető;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya);
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
 • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet);
 • SNI gyermekek esetében szakértői vélemények, (minden olyan igazolás, orvosi vélemény, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos).

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetelmények:

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről:

 1. § Az a szülő vagy törvényes képviselő
 2. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 3. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 4. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról:

 1. § (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti
 2. a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen

 1. a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

 

A Budapest XXII. kerületében működő, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségükről szóló tájékoztatás:

 1. Budapest-Budafok Református Egyházközség Halacska Református Óvoda 
  1221 Budapest, Törley tér 3-4
  A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók súlyos vagy tartós rendellenességével, gyermekkori szociális funkció zavarral, illetve egyéb emocionális zavarral küzdenek (csoportonként 1 fő)
 2. Kipp-Kopp Óvoda
  1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 67
  A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek közül azok, akik érzékszervi fogyatékosok (hallásfogyatékos: nagyothalló), értelmi fogyatékosok (enyhe értelmi fogyatékosok), beszédfogyatékosok, autizmus spektrum zavarral küzdenek, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 3. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda
  1224 Budapest, VII. utca 15.

  Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 4. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Rózsakert tagóvodája
  1223 Budapest, Rózsakert utca 31.
  Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 5. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Leányka tagóvodája
  1221 Budapest, Leányka utca 40.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 6. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvodája
  1221 Budapest, Anna utca 9-11.
  Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 7. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Maci tagóvodája
  1222 Budapest, Kereszt utca 2-4
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 8. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Ficánka tagóvodája
  1222 Budapest, Árpád utca 61.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 9. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Szivárvány tagóvodája
  1222 Budapest, Mező utca 33.
  Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 10. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Zöldecske tagóvodája
  1221 Budapest, Ják utca 44-46
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 11. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Árnyas kert tagóvodája
  1222 Budapest, Kisfaludy utca 15.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 12. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő tagóvodája
  1222 Budapest, Vöröskereszt utca 13.
  Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 13. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Magasház utcai telephelye
  1222 Budapest, Magasház utca 4.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 14. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Varázskastély tagóvodája
  1223 Budapest, Erzsébet királyné út 9.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 15. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Huncutka tagóvodája
  1223 Budapest, Rákóczi út 2.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 16. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Bartók tagóvodája
  1225 Budapest, Bartók Béla út 4.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.
 17. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Napocska Napközi Tagóvodája
  1225 Budapest, Napközi utca 2.
  Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

 

Óvodai felvételi körzetek:

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.bp22.hu/intezmenyek/bolcs-ov, a www.budafokteteny.hu/intezmenyek, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

 2017. május 26.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján:

 1. § (2) Az óvoda, döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

38 § (5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján:

83 § (5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Soltész Attilának címzett – de az óvoda vezetőjének – Szőkéné Fáber Évának – átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

 

Budapest, 2017. március 31.

                                                                                                             Soltész Attila

                                                                                                 fenntartó törv. képviselője

Már 30

KÖZLEMÉNY

 

A Rózsakerti Baptista Közösség, mint a

Pillangó Óvoda (1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.)

fenntartója,

a 2016/2017. nevelési évre történő jelentkezés idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, a “A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

 

Az óvodai felvételre, az óvodai jogviszony létesítésére vonatkozó törvényi előírások:

2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

8 § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

49 § (2) A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

37 § (5)Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai nevelést.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

 

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Pillangó Óvodába

a beiratkozás időpontja a 2016/2017 nevelési évre:

2016. április 29. (péntek) 9-15 óráig.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • Jelentkezési lap – óvoda honlapjáról letölthető vagy az óvodában kérhető;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány, lakcímkártya);
 • a gyermek TAJ kártyája;
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
 • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet);
 • SNI gyermekek esetében szakértői vélemények, (minden olyan igazolás, orvosi vélemény, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos).

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetelmények:

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről:

47 § Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról:

51.§ (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen

a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

A Budapest XXII. kerületében működő, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségükről szóló tájékoztatás:

1. Budapest-Budafok Református Egyházközség Halacska Református Óvoda 

   1221 Budapest, Törley tér 3-4

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, akik beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók súlyos vagy tartós rendellenességével, gyermekkori szociális funkció zavarral, illetve egyéb emocionális zavarral küzdenek (csoportonként 1 fő)

2. Kipp-Kopp Óvoda

   1225 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 67

A szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermekek közül azok, akik érzékszervi fogyatékosok (hallásfogyatékos: nagyothalló), értelmi fogyatékosok (enyhe értelmi fogyatékosok), beszédfogyatékosok, autizmus spektrum zavarral küzdenek, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

3. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda 

   1224 Budapest, VII. utca 15.

Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

4. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Rózsakert tagóvodája 

   1223 Budapest, Rózsakert utca 31.

Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

5. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Leányka tagóvodája

   1221 Budapest, Leányka utca 40.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

6. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvodája 

   1221 Budapest, Anna utca 9-11.

Integráltan nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

7. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Maci tagóvodája 

   1222 Budapest, Kereszt utca 2-4

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

8.XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Ficánka tagóvodája 

   1222 Budapest, Árpád utca 61.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

9. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Szivárvány tagóvodája 

   1222 Budapest, Mező utca 33. 

Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

10. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Zöldecske tagóvodája 

   1221 Budapest, Ják utca 44-46

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

11. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Árnyas kert tagóvodája 

   1222 Budapest, Kisfaludy utca 15.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

12. XXII.Kerületi Egyesített Óvoda Csicsergő tagóvodája 

   1222 Budapest, Vöröskereszt utca 13.

Integráltan nevelhető érzékszervi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

13. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Magasház utcai telephelye 

   1222 Budapest, Magasház utca 4.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

14. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Varázskastély tagóvodája 

   1223 Budapest, Erzsébet királyné út 9.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

15. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Huncutka tagóvodája 

   1223 Budapest, Rákóczi út 2.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

16. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Bartók tagóvodája 

   1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

17. XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Napocska Napközi Tagóvodája 

   1225 Budapest, Napközi utca 2.

Integráltan nevelhető beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek ellátása.

Óvodai felvételi körzetek:

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (a felvételi körzetek megtalálhatóak a www.bp22.hu/intezmenyek/bolcs-ov, a www.budafokteteny.hu/intezmenyek, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2016. május 30.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján:

37 § (2) Az óvoda, döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

38 § (5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján:

83 § (5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartójának képviselőjének – Dr. Kovács Gézának címzett – de az óvoda vezetőjének – Szőkéné Fáber Évának – átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Budapest, 2016. március 29.

              Dr. Kovács Géza János

            fenntartó törv. képviselője

Júl 17

Tavasz végén bábszínházba mentünk, és megnéztük hogyan lett egy gyáva kistigrisből valóságos hős, hogyan győzte le a ”jajmamit”. A mi óvodásaink is sokat bátorodtak, főleg az úszás területén, mint az az év végi bemutatón láthattuk.

 

 

Az évzáró ünnepségen megmutattuk, milyen dalokat, mondókákat, körjátékokat tanultunk az évben.

Az évet igazán mégis a Pillangó Nap zárta, ahol volt koncert, táncház, arcfestés, kézműveskedés, kürtős kalács sütögetés, a gyerekeknek sok játék, a felnőtteknek beszélgetés.

A nyári szünet alatt, a gyülekezet által szervezett nyári napközis táborban van lehetőség a játékra, és a jobbnál jobb programokra.

ápr 20

Szomorúságunkra idén kevés hó esett… Azért egy kis hógolyózásra és hóember építésre való még éppen jutott, bár a Mikulás szánkón érkezése rejtély számunkra, mert nem is volt hó…

 

Farsangkor mondták is a gyerekek, hogy inkább ne űzzük még el a telet. Azért nagy mulatságot rendeztünk, meghívtunk a szülőket, nagyszülőket, barátokat, testvéreket, és megmutattuk pompás jelmezeinket.

Tavasz elején, március 15-i ünnepünkre különleges vendég érkezett hozzánk. Egy testvérpár nagybátyja “valódi” huszár, és eljött hozzánk Kecskemétről. Megmutatta az egyenruháját, kardját, csákóját, és mesélt, hogy mit is jelent huszárnak lenni. Az ezt követő projekt témánk a foglalkozások, mesterségek voltak, és jelenleg úgy néz ki, hogy sok rendőr, tűzoltó és katona (mármint mai huszár) fog kikerülni óvodásaink soraiból.

dec 07

Az októberünk sporttal indult. Óvodánk ismét részt vett a Futafok, kerületi futóversenyen. Sok kisgyerek indult idén, és becsülettel lefutotta mindenki az 500 méteres távot sőt, volt aki még a következő, 1000 méteres futamon is elindult, kisiskolásnak álcázva magát. Mozgássérült gyermekeink közül is majdnem mindenki részt vett, amit a rendezők ismét különdíjjal honoráltak. Ezúton is köszönjük a különdíjakat a Campona Kalandparknak!

 

 

A novembert Kolompos koncerttel zártuk, ahova gyalog mentünk le, és rácsodálkozhattunk, milyen szépen és fegyelmezetten tudnak már a gyerekeink az utcán, egymás kezét fogva közlekedni.

Sze 22

Megtettük első kirándulásunkat a Pillangó Óvoda második ‘évfolyamával’. Meghívtak minket Gittiék és Barniék szüretelni, így hát felkerekedtünk és délelőtt átsétáltunk hozzájuk. A csodálatos kertjükben a csoport fele valamelyik gyümölcsfán volt megtalálható, a jól megmászható fák nagy élményt jelentettek a gyerekek számára.

Mindenki szedett szőlőt, igaz nem a leghatékonyabban, mert általában több került a szánkba, mint a kosárba.

Azért jutott szőlő még a présbe is, így megihattuk a finom mustot.

Pogácsát gyúrtunk, szaggattunk, bár volt akinek elfogyott a türelme, és a tészta nyújtása

helyett inkább  ráült-  egyébként praktikus gondolat.

Ebédre hazaértünk, és valahogy az ebéddel is megbirkóztunk.

Aki nem hiszi, járjon utána!

 

aug 19

Eltelt a nyár remélem élményekben gazdagon.

Augusztus 22-n, hétfőn

indul az óvoda a ‘régi’ gyerekek számára. Az újonnan felvett gyermekeket augusztus 29-től várjuk, szeretettel.

Az ebédrendelést az utolsó szülői értekezleten megbeszéltek szerint, az sms-ben elküldött megrendelések alapján intéztük.

A nyitvatartás nem változott:

óvodánk f8-f5-ig tart nyitva.

Szeretettel várunk benneteket!

aug 04

Az ”első” különleges az életünk minden területén: az első szerelem, az első gyerek, az első év a házasságban, az első lakás stb. Mi is egy ilyen ”első” élményt éltünk át, veletek közösen ebben az évben.

Ígértük, hogy nem lesz zökkenőmentes az indulás, sok türelemre és megértésre lesz szükségünk: megtartottuk a szavunkat. Köszönjük, hogy nem kritizálva, számonkérve, hanem segítve és sok pozitív visszajelzéssel, bátorítással voltatok felénk az első hónapokban. Aztán ahogy kialakult az óvoda jellege, iránya szakmai vonala, úgy ismerhettetek meg minket is egyre jobban, mi is titeket. Azt gondlom, hogy a célunkat, mi szerint a családra is az óvoda részeként tekintünk elértük: nagy örömünkre szívesen maradtatok a csoportban játszani délután, vagy akár az udvaron, hazamenetel előtt. Kirándulásainkon is, ha tehettétek részt vettetek.

Voltunk ősszel egy bemutatótanyán, szüreteltünk, a tűzoltóságon, karácsonykor bábelőadást néztünk, februárban mi mentünk színházba. Farsangkor nagy mulatságot tartottunk, aztán huszárbácsi jött hozzánk. Barniéknál, Gittiéknél tojást berzseltünk, Ildikó néni kertjében cseresznyét szedtünk. Közben  meghívtuk a Mikulást, aki nagy örömmel el is jött, tartottunk karácsonyi ünnepséget, bemutatkoztunk fenntartónknak a Rózsakerti Baptista Közösségnek, rendeztünk Pillangó napot, ahol egy körben táncolt szülő, gyerek, óvónéni.

A kis herceg szavait idézve sikerült egymást megszelidíteni, kölcsönösen megajándékoztuk egymást a bizalommal. Gyakran megkerestetek akár családi, személyes problémákkal, megtiszteltetésnek vesszük, hogy beszélgethettünk róla, imádkozhattunk értetek. Éppen ezért nagyon nehéz azoktól búcsúznunk, akik ősszel már csak látogatóba jönnek vissza. Köszönjük, hogy a legdrágább kincseiteket bíztátok, bízzátok ránk, szeretnénk folyamatosan megújulni, fejlődni, hogy még inkább hozzáértően, naprakészen, bölcsességgel tudjunk velük foglalkozni.

 

jún 08

Május derekán, egy szombat délelőtt, Pillangó Napot tartottunk az óvodában.

Eljöttek szülők, testvérek, nagymamák, nagypapák, barátok.

A nap egy koncerttel indult, amit a Napraforgók együttes adott, majd bűvésztrükköknek lehettünk szemtanúi, melyek nem a varázslásról, hanem inkább Istenről és a Bibliáról szóltak.

Járhattunk gólyalábakon, készíthettünk sokféle pillangót a kézműves asztalnál. A beszélgetések mellett körtáncot jártunk csángó zenére. Jó volt végignézni a táncoló embereken: együtt táncolt óvodás, szülő, óvó néni.

 

 

”Mit jelent az, hogy “megszelídíteni”?
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka.
– Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni. – Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon.
És én is egyetlen leszek a te számodra…”

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 


máj 03

Az overálok végre lekerültek a fogasról, itt a tavasz! A télbúcsúztató Farsang óta sok minden történt a Pillangó Óvodában.

Március 15-én Zsolt bácsi mesélt nekünk a huszárokról, lovat készítettünk, és lóháton megvédtük a hazát.

Húsvét előtt pár nappal, Gitti és Barni, két kis óvodásunk meghívtak minket a kertjükbe, tojást díszíteni. Sütöttek egy óriási, gyönyörű kalácsot, melyből jutott mindenkinek, és megmászhattuk az összes gyümölcsfájukat!

Mivel csak néhány utcányira laknak az óvodától, kellemes séta volt az oda és visszaút, a szép tojásokat hazavihettük, és a Húsvéti díszek közé tettük.

Az Anyák napját bensőséges formában ünnepeltük. Eszerint nem ”ünnepséget” rendeztünk, hanem feldíszítettük az óvoda legkisebb termét és a virágba öltözött szobában, minden gyerek csak anyukája, apukája és a nagyszülők jelenlétében mondta el a versét, énekét, adta át az ajándékát.

Anyukám, anyukám, találd ki,

hogy az én nagy kincsem ugyan ki.

Ki más is lehetne, ha nem te?

Ültess hát gyorsan az öledbe!

 

feb 25

Gazdag Erzsi: Itt a farsang.

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki,
míg az örlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
ez aztán a parádé.

2011. március 4-én, pénteken, délután 4 órától

farsangi mulatságot tartunk az óvoda emeleti nagytermében.

Szeretettel várjuk minden óvodásunkat, testvéreiket,
szüleiket vagy egyéb hozzátartozóikat – jelmezben, vagy anélkül!